Disclaimer

Algemeen

Praktijk Hormoonormaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort  onder nummer 32158756, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.hormoonormaal.nl.

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Geen aansprakelijkheid

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website. De informatie is zorgvuldig samengesteld naar beste weten. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Medische diagnose

Deze site is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Hormoonormaal raadt u altijd aan een gekwalificeerde (natuurgeneeskundig) arts of therapeut te raadplegen als u gezondheidsklachten heeft. De adviezen op deze website zijn niet ter vervanging van medisch advies, ter vervanging van medicijnen, van het advies van een huisarts of andere deskundigen. De adviezen op deze website zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van uw gezondheid en vitaliteit. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven. Neem alvorens de adviezen op deze website toe te passen contact op met uw huisarts/specialist. Stop nooit zomaar met medicijnen. Het gebruik van supplementen kan het gebruik van medicijnen verstoren. Gebruik altijd uw eigen verstand en eventueel een second opinion alvorens wijzigingen toe te passen in uw voedingspatroon en/of levenswijze. Het toepassen van de adviezen op deze website is volledig op eigen risico. Anja van Boheemen en/of Hormoonormaal kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de adviezen gegeven op deze website.

Voedingssupplementen

Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen en mogen ook niet als zodanig worden aangeboden. Deze producten vallen onder de warenwet.

De toepassing van een voedingssupplement dient uitsluitend om de gewone voeding te optimaliseren en te corrigeren als deze niet of onvoldoende in vitamines en mineralen kan voorzien.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?
Deze kun je e-mailen naar: info@hormoonormaal.nl

Pin It on Pinterest